51-й

51й штат - Kyivrus ;)
Україна зверху, Аляска та Гавайї – знизу, а на глобусі – зовсім не так 😉
 1. На сороміцькі рфські “референдуми” Україні час зробити свій, мережевий і перманетно-“багатоствольний”. Тобто всі громадяни України віком від 18 років отримують на свій ІПН у Приват24 або Ощад 24/7 бінарні “рахунки”: сільський, районний, мерський, президентський, обласний, Радський, суддівський, шерифський… (для відповідних виборів, постійні, у кожного рахунку – своя, жодним чином ні в що не конвертована “валюта”, припустимо, СілГол, РайГол і т.д.) і референдумні (тимчасові) під оказію, наприклад, “51й”.
 2. Бінарні вони тому, що на кожному може бути лише 1 або 0 валюти – голосу (Гол в назві:) громадянина. 1 – коли ще не проголосував, або вже відкликав свій голос, 0 – якщо переклав “на (безвідсотковий!:) депозит” відповідної партії, кандидата чи опції референдуму. Голоси потрапляють на депозити, що відкриваються Виборчкомом зареєстрованим партіям або кандидатам, тобто в публічну БД, яку всі можуть аналізувати вздовж і впоперек, отримуючи “розрізи” за часом та простором зі статистичними параметрами типу дисперсій, середніх, трендів тощо для аналізу та перевірок (наприклад, флешмобами), одним словом, на Табло. Тобто, на Табло можна завжди побачити поточну підтримку будь-кого та її історію.
 3. Між рахунками і Табло – сервер(а)-анонімізатор-транслятор. Він зберігає зашифровані-хешовані “квитанції”, завдяки яким забезпечує зняття голосу з депозиту вкладником на першу вимогу, але, звичайно, не щохвилини. Тобто таємниця голосування та неможливість ні приписок, ні крадіжок гарантуються не гірше, ніж із грошима. Капчі на вході в “кабінку голосування” (тобто при переході до бінарних рахунків від грошових) у кабінеті клієнта банку вирішать питання з голосуванням бабусь у деменції, до речі 😉 .
 4. Таємниця та надійність, випуск та безпека “валют” у банківських системах відшліфовані по саме нікуди. Поточні “залишки” на депозитах партій можна буде дивитися в реальному часі, заодно зі статистичними параметрами типу дисперсії, середніх відхилень по різних проміжках часу, трендів та ін. заодно з часом оновлення різних даних в системі. Тому можна буде знати необхідний розмір “перевірочного” флешмобу для будь-якої партії і час для його проведення – хоч задекларованого, хоч “у темну”. Тобто, припустимо, 20.10.24 5000 членів Харківської облорганізації партії А перекладають свої голоси Партії Б (або просто “собі”:), а 25.10.24 повертають на місце – і весь цей час стежать за реакцією системи на реал-тайм графіках.
 5. Більше того, ця система може “здаватися в оренду”, приносячи дохід замість мільярдів на вітер у вигляді мішків з бюлетенями – різним маркетинговим компаніям, наприклад. Просто випускається ще один “Х-койн” – і вперед.
  Наприклад, для Укураїни – зробити англійську другою державною, як у Сінгапурі. США та Англія багато допомагають нам у війні, хоча ще й дуже далекі від компенсації тієї шкоди, яку вони завдали, віддавши (хоч і “нашими” руками:( українську ядерну зброю та гори іншої до РФ. Сильним ходом тут, я думаю, був би вислів на такому переконливому референдумі бажання України стати нехай формально, членом британського подружжя націй чи…
 6. 51й – це про референдум про ухвалення нової Конституції України у вигляді адаптованого тексту Конституції США, щоб простіше було згодом стати 51м штатом (якщо залишиться таке бажання до часу реального її імплементації), Kyivrus, наприклад :). Як показав життєвий досвід, для дикого поля (на яке рфська армія перетворює зараз Україну) – це правильний вибір на відміну від напіврадянського нинішнього. Вона надто розійшлася з життям за 30 років. Почавши з чистого аркуша, Україна 3.0 у вигляді Kyivrus має шанс не потрапити в глухий кут “соціалізму” і цифрового концтабору, що все більше заковтує самі США та Європу, безмежної політкоректності та інших хвороб нинішнього Заходу. За допомогою незадоволених цим представників останнього, зрозуміло, їхнього досвіду та можливостей. Якщо Україна реально втілить у життя закони, які вже працюють майже 250 років, ставши кращим місцем для бізнесу, ніж інші 50 штатів, її саму ще вмовлятимуть кудись приєднатися!
 7. Гео аргумент із європейським розташуванням України відкинемо: 50м, здається, у 1959м стали Гаваї, за 3700км від Америки:)
  А зупинити війну такі референдуми допомогли б…


51й

51й
Вверху – Украина, внизу – Гавайи с Аляской, совсем не по глобусу 😉
 1. На срамные рфские “референдумы” Украине пора сделать свой, сетевой и перманетно-“многоствольный”. То есть все граждане Украины старше 18 лет получают на свой ИНН в Приват24 или Ощад 24/7 бинарные “счета”: сельский, районный, мэрский, президентский, областной, Радский, судейский, шерифский… (для соответствующих выборов, постоянные, у каждого счета – своя, никоим образом ни во что не конвертируемая “валюта”, допустим, СельГол, РайГол и т.д.) и референдумные (временные) под оказию, например, “51й”.
 2. Бинарные они потому, что на каждом может быть только 1 или 0 валюты, голоса (Гол в названии:) гражданина. 1 – еще не проголосовал, или уже отозвал свой голос, 0 – если перевел “на (беспроцентный!:) депозит” соответствующей партии, кандидата или опции референдума. Голоса попадают на депозиты, открываемый Избиркомом зареганым партиям или кандидатам, то есть в публичную БД, которую все могут анализировать вдоль и поперек, получая “разрезы” по времени и пространству со стат параметрами типа дисперсий, средних, трендов и пр. для анализа и проверок (например, флешмобами), одним словом, Табло. Т.е. на Табло можно всегда увидеть текущую поддержку кого бы то ни было и ее историю.
 3. Между счетами и Табло – сервер(а)-анонимизатор-транслятор. Он хранит зашифрованные-хешированные “квитанции”, благодаря которым обеспечивает снятие голоса с депозита вкладчиком по первому требованию, но, конечно, не ежеминутно. То есть тайна голосования и невозможность ни приписок, ни краж гарантируются не хуже, чем с деньгами. Капчи на входе в “кабинку голосования” (т.е. при переходе к бинарным счетам от денежных) в кабинете клиента банка решат вопрос с голосованием бабушек в деменции, кстати 😉 .
 4. Тайна и надежность, выпуск и сохранность “валют” в банковских системах отшлифованы по самое немогу. Текущие “остатки” на депозитах партий можно будет смотреть в реальном времени, заодно со стат.параметрами типа дисперсии, средних отклонений по разным промежуткам времени, трендам и пр. заодно с временамм обновления разных данных в системе. Поэтому можно будет знать требуемый размер “проверочного” флешмоба для любой партии и требуемое время для его проведения – хоть задекларированного, хоть “в темную”. То есть, допустим, 20.10.24 5000 членов Харьковской облорганизации партии А перекладывают свои голоса Партии Б (или просто “себе”:), а 25.10.24 возвращают на место – и все это время следят за реакцией системы на реал-тайм графиках.
 5. Более того, эта система может “сдаваться в аренду”, принося доход вместо миллиардов на ветер в виде мешков с бюллетенями – различным маркетинговым компаниям, например. Просто выпускается еще один Х-койн – и вперед… Продажные социологи “переквалифицируются в управдомы” :)) http://ukraine.exrus.eu/ua/198.php .
 6. Для начала нужно бы референдумом принять для Укураины английский вторым государственным, как в Сингапуре. США и Англия много помогают нам в войне, хотя еще и очень далеки от компенсации того вреда, который они нанесли, отдав наше ЯО и горы другого оружия РФ. Сильным ходом здесь, я думаю, было бы выражение на таком убедительном референдуме желания Украины стать пусть формально, членом британского сожружества наций или…
 7. 51й – это про референдум о принятии новой Конституции Украины в виде адаптированного текста Конституции США, с тем чтобы проще было впоследствии стать 51м штатом (если останется такое желание ко времени реального ее имплементации), Kyivrus, например :). Как показал жизненный опыт, для дикого поля ( в которое рфская армия превращает Украину) – это правильный выбор в отличие от полусоветской нынешней, слишком разошедшейся с жизнью за 30 лет. Начав с чистого листа, Украина 3.0 в виде Kyivrus имеет шанс не попасть в тупик “социализма” и цифрового концлагеря, все более заглатывающего сами США и Европу, безбрежной политкорректности и прочих хворей нынешнего Запада. С помощью недовольных этим представителей последнего, разумеется, их опыта и возможностей.
  Если Украина реально воплотит в жизнь работающие уже почти 250 лет законы, став лучшим местом для бизнеса, чем остальные 50 штатов, ее саму еще будут уговаривать!
 8. Гео аргумент с европейским расположением Украины отметем: 50м, кажется, в 1959м стали Гавайи, в 3700км от Америки:)
  А остановить войну такой референдум помог бы…


Україна 3.0

Опубликовано уперше 2012-01-28 21:08:39 на ukraine.exrus.eu

Автор: Лазаренко Анатолій Григорович

Переглядів там до 2020: 3106

Україна в глухому куті. Уже на зорі незалежності можна було б здогадатися, що без широкої громадської підтримки чесних і інтелігентних (вчорашніх дисидентів, наприклад) з виборних органів рано чи пізно видавлять розбагатілі на переведенні в готівку комсомольські ватажки і зяті партійних бонз упереміж із самими спритними з відмивачів накраденого/ бандитами/ базарними м’ясниками/ наперсточниками та подібними ним.


Ми, на жаль, понадіялися, що “вони там самі розберуться”, – вони і розібралися: рафінувалися, відфільтрувалися найбільш безпринципні і найменш обтяжені совістю і порядністю, – за рідкісними винятками, які лише підтверджують це правило.  Тепер ми змушені спостерігати “реформи”, які нагадують “жалюгідні потуги нещасного паралітика” організувати у своєму дворі Олімпійські ігри, яких він ніколине бачив, – і це у вже донезмоги розореній країні. Пора визначатися, НАРОД ми, чи бидло – і діяти відповідно… 

  Історія йде “ривками”: у 1989-1992 розпалися Варшавський Пакт і СРСР, в 2000-2004 роки, здавалося б, кучмізм спочив, але ми знову розслабилися … Нас в якійсь мірі виправдовує фаза апатії 2006-2010 років, але тепер-то вона закінчилася. А той, то обіцяв почути кожного не чує навіть голосу супердержав – і захоплено пиляє гнилий сук, на якому сидить …

Яник-овоч
Далі вже нікуди

 До неминучого варто готуватися. Навіть якщо вдасться уникнути насильства (це – перша задача, як її вирішити – давайте думати разом!), ми зобов’язані створити хоча б зачатки структур, здатних не дати новій владі знову “миздобулить”.

Наприклад, є ідея відпрацювати паралельну систему голосування через Інтернет – спочатку у вигляді додаткового екзітпола, а в перспективі – як заміну звичайній паперовій. “Одна людина – один голос” легко забезпечити використанням податкового номера, без всяких електронних підписів. Це буде і надійна система зворотного зв’язку: в будь-який час виборець зможе відкликати свій голос (а падіння довіри нижче заздалегідь визначеного порога має означати або автоматичну відозву, або нове голосування по вотуму довіри) – звідки візьмуться “тушки” при такій системі? Якщо б ми її створили в 2004му, кар’єра Ющенко закінчилася б років на три раніше. Цю ж систему можна використовувати і в якості суду присяжних, де присяжними можуть бути всі громадяни, яких цікавить будь-який судовий процес. Тут у нас є шанс зробити ривок і обігнати у розвитку демократії цілком благополучні країни, в яких старі системи теж не завжди спрацьовують. Як в якій-небудь африканській країні зараз немає сенсу закопувати в землю тисячі тонн мідних проводів для побудови звичайної телефонної мережі, а дешевше, швидше і надійніше розгорнути стільникову, так і Україна має шанс збудувати щось якісно нове на уламках  нью-совкової системи, що догниває на наших очах.

Капіталізм не спрацьовує в Україні (як і в десятках інших країн “третього світу”) через відсутність єдиної прозорої системи реєстрації та захисту власності, а також системи забезпечення виконання законів і договорів. Вони просто не потрібні “еліті”, яка використовує цей вакуум і туман для свого збагачення і розграбування того, що за Конституцією ще числиться «народною власністю». Звідси необхідність Переобліку –  він повинен допомогти, крім того, створити і зародки самоорганізації народу, зменшити розшарування, наповнити Пенсійний фонд і перетворити мертвий капітал (типу місця на ринку) в реальний.

Що ми чекаємо від мафії?
Недовго їм царювать…

Ось чому  Україні потрібне ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ – з тотальним обновленням влади, законів, та стилю життя, створенням національної ідеї та перетворенням населення в НАРОД, потрібна ЧЕСНА Україна! Народу давно пора почати самоорганізовуватися: нинішня “еліта” своєю двадцятирічної діяльністю повністю довела, що зовсім відокремилася від суспільства і зайнята переділом влади, вкраденого та недокраденного. Ми ж зобов’язані створити хоча б первинні структури, здатні висунути нове покоління політиків і найголовніше – не дати згодом (після Януковича та без Януковича) новій владі “миздобулити” на манер ющенка. Від нас залежить – еволюція попереду, чи чергова революція, проллється кров чи ні. Чи зможе пресічний українець вбити в собі Януковича як “українську мрію” (“щоб у мене все було, і щоб за це мені нічого не було” :)?.. Приходь і клич друзів, без вас все може догнивати далі… Ми не бидло, ми не раби! – чи ні?!

Передчуття “многоходовочкі”

[:ru]

Як тільки Вова взявся носитися з формулою Штайнмайера, передбачувано викликавши акції “Ні капітуляції”, у мене виник образ метелика, що летить до полум’я свічки. Він по простоті думає у чомусь переконати (і навіть може, перехитрити) пуйла, протиставляючи себе армії і добровольцям своєю готовністю багато чого віддати за саму можливість зустрічі. Миротворець!
Власне вироблений цією підготовкою розбрат в Україні і є головна мета пуйла. І, оскільки Вова не зможе виторгувати у пуйла нічого з прийнятного для України, чекіст вважатиме за більш надійний і красивий варіант просто “замочити” його руками “нацистів” (візитка Яроша та бандерівський шмайсер знайдуться тут же, звичайно). Ну і хіба можна буде утримати “братський народ” від допомоги 73 відсоткам – “браттям та сестрам”, що втратили рятівника, у відновленні порядку і миру у “Фейлд стейт”?.. Та Макрон з Меркель, може, самі про це попросять! А скільки сліз зможе пролити РашаТудей у тузі за молодим реформатором!
Я стримувався та не міг узятися писати про це. Але ж ось вже звучать “загрози Президенту і Головнокомандувачу” “з боку націоналістів і екстремістів”, і раша-ТВ пісяє окропом від захвату … Ну-ну, чекаємо…
Агов, хто-небудь, перекажіть це ПреЗЕдентові. Хай краще домагається розпуску ЛДНР та заморожування (еге ж, перші – безпекові мінські пункти) по-придністровські – дай боже це з пуйла за 5 років витягти! Юнацький максималізм до добра не доведе.

КАНДИДАТАМ — ПЕРСОНАЛЬНИЙ МАНДАТ

personalnyi-mandat-yak-dav-tak-i-zabrav
Голос на виборах МОЖЕ бути відозваним

Під час виборів бачимо, як часто мільйони людей відверто обманюють різноманітними маніпуляціями. Змагання програм і доброчесності кандидатів перетворюються на конкуренцію психотехнологій. Зокрема виборців годують лукавими обіцянками, фальшивими експертами на телешоу та тиском «ботів» в мережах. В той же час, політики не підлягають відповідальності за обман, бо створене ними законодавство робить їх незалежними навіть від ВЛАСНИХ виборців до завершення каденції.

Вимагаємо кардинально підвищити поточну ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ впровадженням Персонального мандату. Він передбачає право кожного виборця негайно забрати власний голос, якщо виявиться, що обранець не виправдав ДОВІРИ. Коли відсоток відкликаних голосів сягне приміром 20%, мандат обраного депутата (та/чи партійного списку) має бути скасований автоматично. Подібна НЕВІДВОРОТНА відповідальність примусить обранців припинити відвертий обман і може надати імпульс моральному оздоровленню суспільства.

Запровадження правової новації потребує лише політичної волі депутатів і мізерних коштів на досить просту ІТ-систему. Більш за те, таку систему можна створити за декілька місяців, якщо скористатися наявними інформаційними ресурсами державних банків. У більшості виборців вже зараз є зарплатні / пенсійні / стипендіальні рахунки в Ощаді чи у Приваті. Відповідно, громадяни мають доступ до інтернет-банкінгу з надійною системою ІДЕНТИФІКАЦІЇ та захистом особистих даних. Технологічно нескладно кожному виборцю “зарахувати” по 1 голосу на кожен з видів виборів, право на які гарантує Конституція.

Опитування українських розробників банківського софту доводить, що серед ІТ-фірм доцільно провести конкурс на кращу пропозицію розробки та технологічного впровадження такої системи. Ті фірми, що прогрАють конкурс, стануть зацікавленими контролерами системи разом з громадськими активістами-програмістами. Витрачені на впровадження кошти (близько 1 млн гривень) держава може швидко повернути: якщо буде здавати систему в оренду для проведення маркетингових досліджень серед тих виборців, які дадуть на це згоду.

Разом з підвищенням відповідальності політикуму Персональний мандат принесе зростання довіри до державних інституцій, отже збільшить їхню ЛЕГІТИМНІСТЬ і посприяє єднанню нації.

Підтимати Петицію пропонуємо тут, прямо на сайті Президента України. Відгуки і дискусія – на ФОРУМІ сайту. Зайти на нього можна через ФБ, Діскас чи ВордПрес ідентифікацію, або зареєструвавшись на нашому сайті чи форумі ( це спільна реєстрація).

Підписали громадяни:

Лазаренко Анатолій, Харків
Тертичний Олександр, Київ
Фросевич Леонід, Київ
Плахтій Тарас, Львів
Щербина Валерій, Хуст, Закарпатська область
Москвін Сергій, Київ
Петрівний Василь, Луганськ
Сулим Сергій, Київ
Шелудяков Василь, Дніпро
Шаповаленко Ігор, Стрий, Львівська область
Худзик Олена, Верхньодніпровськ Січеславська область
Захарук Дмитро, Івано÷Франківськ
Шестакова Елеонора, Донецьк
Семенюк Юрій, Київ
Тертишник Володимир, Дніпро
Галат (Кісельов) Андрій, Київ
Пенчук Борис, Київ
Слободін Михайло, Харків
Дьяконов Євген, Одеса
Омельченко Сергій, Київ
Бабак Юрій, Івано-Франківськ
Симончук Олександр, Житомир


Проект двох петицій, чи звернень до президента, виборців та кандидатів до Верховної Ради України.

Перша

Україна довго не мала державності. Пересічні її громадяни звикли вважати владу (імперій-поневолювачів) як чужу. “Еліта” звикла до безвідповідальності та до конвертації отриманої на виборах влади у гроші чи інші активи. Потрібна гнучка та швидка система зворотнього зв’язку, в якій Україна зможете проводити практично миттєві і безкоштовні ( всенародні! ) опитування або референдуми з будь-якого питання (включаючи будь-які вибори). Вона заснована на тому, що у більшості виборців вже зараз є зарплатні / пенсійні / стипендіальні рахунки в одному з двох державних банків – в Ощаді та у Приваті. Відповідно, і доступ до їх інтернет-банкінгу з надійною системою ідентифікації особистості та захистом даних. Тому технічно нескладно кожному виборцю “видавати” на відповідний “рахунок” по 1 “голосу” (на кожен з видів наявних і майбутніх виборів, так само як і референдумів або опитувань). Розпоряджатися своїм голосом виборець зможе ( тільки! ) через свій інтернет-банкінг-кабінет, що виключить передачу/продаж голосів (ну або зведе до суспільно-прийнятного рівня, коли діти та онуки допомагають літнім родичам управлятися з банкоматами, картками й платежами). Аби така система існувала в Англії, може б катавасію з “брекзітом” вона б уже й перетравила б?! 🙂

Система легко дозволяє ввести щось на зразок капчі – тест на (“неботовість”:), тверезість та зрілість виборця: наприклад, три запитання з п’яттю варіантами відповідей, коли виборець зможе проголосувати тільки у разі правильних відповідей на всі (чи хоча б 2?) питання. Варіанти; 1 – Що з переліченого ВХОДИТЬ до повноважень майбутнього обранця? 2. Що з переліченого НЕ входить до повноважень майбутнього обранця? 3. Яку відповідальність понесе ваш обранець у разі дострокового припинення його повноважень? (чи ще щось, чи вже забув, поки вільне? :).

Вже є ІТ-фірми, що професійно розробляють банківський софт та готові за 1% від вартості ОДНИХ всеукраїнських виборів розробити та запровадити подібну систему. Ті, що програють на конкурсі – будуть “тестерами” та контролерами і отримуватимуть премії за знайдені вразливості.

ЇЇ вже подано, підписуйте, будь ласка !

Друга

Завдяки зусиллям пост-радянської “еліти” кучмівсько-ГБістського розливу в Україні за майже тридцять років практично знищено правоохорону та судову системи. Звідси і біди України – зрощення влади та бізнесу, відсутність реальних гарантій власності (крім перебування у владі). Вони дали гігантське майнове розшарування та зробили країну найбіднішою у Європі. Треба ініціювати стиснення цього розшарування шляхом введення нелінійної оплати “елітою” легалізації її статків шляхом (добровільної!) передачі частини активів (наприклад) на сплату державних боргів України. Нова Рада повинна оголосити ( або прийняти відповідний акт), про вимогу до США від імені українців застосовувати Global Magnitsky Human Rights Accountability Act до тих власників офшорів і нерухомості за межами України, хто відмовляється допомогати країні привести справи в порядок у важкий воєнний час. Це стосується всіх колишніх та майбутніх можновладців, особливо тих, хто буде відкликаним з виборної посади. Для наочності можна провести референдуми (у системі мережевого голосування за першою пропозицією) з перегляду забезпечення колишніх Президентів, суддів та інших “персональних пенсіонерів”. Це має суттєво знизити тягу і конкурси на виборні посади.

Перша

Україна довго не мала державності. Пересічні її громадяни звикли вважати владу (імперій-поневолювачів) як чужу. “Еліта” звикла до безвідповідальності та до конвертації отриманої на виборах влади у гроші чи інші активи. Потрібна гнучка та швидка система зворотнього зв’язку, в якій Україна зможете проводити практично миттєві і безкоштовні ( всенародні! ) опитування або референдуми з будь-якого питання (включаючи будь-які вибори). Вона заснована на тому, що у більшості виборців вже зараз є зарплатні / пенсійні / стипендіальні рахунки в одному з двох державних банків – в Ощаді та у Приваті. Відповідно, і доступ до їх інтернет-банкінгу з надійною системою ідентифікації особистості та захистом даних. Тому технічно нескладно кожному виборцю “видавати” на відповідний “рахунок” по 1 “голосу” (на кожен з видів наявних і майбутніх виборів, так само як і референдумів або опитувань). Розпоряджатися своїм голосом виборець зможе ( тільки! ) через свій інтернет-банкінг-кабінет, що виключить передачу/продаж голосів (ну або зведе до суспільно-прийнятного рівня, коли діти та онуки допомагають літнім родичам управлятися з банкоматами, картками й платежами). Аби така система існувала в Англії, може б катавасію з “брекзітом” вона б уже й перетравила б?! 🙂

Система легко дозволяє ввести щось на зразок капчі – тест на (“неботовість”:), тверезість та зрілість виборця: наприклад, три запитання з п’яттю варіантами відповідей, коли виборець зможе проголосувати тільки у разі правильних відповідей на всі (чи хоча б 2?) питання. Варіанти; 1 – Що з переліченого ВХОДИТЬ до повноважень майбутнього обранця? 2. Що з переліченого НЕ входить до повноважень майбутнього обранця? 3. Яку відповідальність понесе ваш обранець у разі дострокового припинення його повноважень? (чи ще щось, чи вже забув, поки вільне? :).

Вже є ІТ-фірми, що професійно розробляють банківський софт та готові за 1% від вартості ОДНИХ всеукраїнських виборів розробити та запровадити подібну систему. Ті, що програють на конкурсі – будуть “тестерами” та контролерами і отримуватимуть премії за знайдені вразливості.

ЇЇ вже подано, підписуйте, будь ласка !

Друга

Завдяки зусиллям пост-радянської “еліти” кучмівсько-ГБістського розливу в Україні за майже тридцять років практично знищено правоохорону та судову системи. Звідси і біди України – зрощення влади та бізнесу, відсутність реальних гарантій власності (крім перебування у владі). Вони дали гігантське майнове розшарування та зробили країну найбіднішою у Європі. Треба ініціювати стиснення цього розшарування шляхом введення нелінійної оплати “елітою” легалізації її статків шляхом (добровільної!) передачі частини активів (наприклад) на сплату державних боргів України. Нова Рада повинна оголосити ( або прийняти відповідний акт), про вимогу до США від імені українців застосовувати Global Magnitsky Human Rights Accountability Act до тих власників офшорів і нерухомості за межами України, хто відмовляється допомогати країні привести справи в порядок у важкий воєнний час. Це стосується всіх колишніх та майбутніх можновладців, особливо тих, хто буде відкликаним з виборної посади. Для наочності можна провести референдуми (у системі мережевого голосування за першою пропозицією) з перегляду забезпечення колишніх Президентів, суддів та інших “персональних пенсіонерів”. Це має суттєво знизити тягу і конкурси на виборні посади.

Кто объяснит – как они воруют, разгоняя весну??

Весна в этом году ранняя и теплая. Тарифы и субсидии – здоровенные. За окном теплынь, а батарее – горячие. Председатель ОСББ говорит, что наша 16-этажка берет тепла по минимуму и уменьшить его подачу МЫ не можем. ТАК топит город – прямо выскакивая из штанов.

Не поленился, сфотографировал:

Температура теплоносителя
Меряем температуру батареи. Черная рамка – поролон, прижимает термопару к трубе.

Выходим с тем же прибором на балкон, ждем установления температуры и фотографируем на фоне соседских окон температуру наружного воздуха в тех же градусах того же Цельсия….

Забортная температура
Температура наружного воздуха, в 4 окнах из 7 попавших в кадр – проветривание…

То есть при среднесуточной температуре снаружи в 8-10 градусов в последние дня 3-4 они топят почти как при нуле. Кто и как ворует? А если не воруют – почему надо так топить при платежке за тепло в марте в 2300грн на 64 кв.м. в стране, где миллион народу наверняка еще получает пенсию меньше?! Кто знает, ответьте простому кадидату физ.-мат. наук, у которого не хватает фантазии ни на причину, ни на способ кражи 8-(

Відкритий лист Президенту Порошенку

Шановний пане Президенте,
жалюгідні і гнітючі підсумки першого туру виборів вимагають нетривіальних дій, які дали б шанси на радикальну зміну ситуаціі на Вашу користь.
Неформальне об’єднання “Україна 3.0” ” та ФБ группа “Спільний проект” пропонують Вам два таких кроки.

 1. Біди України – зрощення влади та бізнесу та відсутність реальних гарантій власності (крім перебування у владі). Вони дали гігантське майнове розшарування та зробили країну найбіднішою у Європі. Ви, як один з найбагатших людей України, можете ініціювати стиснення цього розшарування шляхом введення нелінійної оплати “елітою” легалізації статків шляхом (добровільної!) передачі частини активів (наприклад) на сплату державних боргів. Просто оголосіть, що будете просити США від імені українців застосовувати Global Magnitsky Human Rights Accountability Act до тих власників офшорів і нерухомості за межами України, хто відмовляється допомогати країні привести справи в порядок у важкий воєнний час.
 2. Мова йде про систему, в якій Україна зможете проводити практично миттєві і безкоштовні
  ( всенародні! )
  опитування або референдуми з будь-якого питання (включаючи будь-які вибори). Вона заснована на тому, що у більшості виборців вже зараз є зарплатні / пенсійні / стипендіальні рахунки в одному з двох державних банків – в Ощаді та у Приваті. Відповідно, і доступ до їх інтернет-банкінгу з надійною системою ідентифікації особистості та захистом даних. Тому технічно нескладно кожному виборцю “видавати” на відповідний “рахунок” по 1 “голосу” (на кожен з видів наявних і майбутніх виборів, так само як і референдумів або опитувань). Розпоряджатися своїм голосом виборець зможе ( тільки! ) через свій інтернет-банкінг-кабінет, що виключить передачу/продаж голосів (ну або зведе до суспільно-прийнятного рівня, коли діти та онуки допомагають літнім родичам управлятися з банкоматами, картками й платежами).

Таким чином, вже до осені, до парламентських виборів, замість звичайного спаду рейтингу через відсутність очікуваних кожним “булочок” Ви зможете дати людям більше – реальну зворотний зв’язок зі владою та відчуття справедливості – нехай і у вигляді (поки, до розробки законодавчої бази) неофіційною опитувальної або екзит-польної системи. І склад наступної Ради вже буде більше думати про народ, а не про свої особисті бізнеси.


Попередження 2010р. (після ганьби Харківських угод) про швидкий другий Майдан
не подіяло на Януковича. Той же графік змушує чекати третій Майдан у 2024-2025.


З повагою,
Анатолій Лазаренко,
к.ф.-м.н., гл. ред. ukr.syla.top і
ukraine.exrus.eu

Шанс визначитися

Демократия и персональный мандат

Передвиборна боротьба в Україні підійшла до критичної фази: п’ятеро кандидатів мають помітні шанси на вихід у другий тур, при цьому відчувається величезна потреба виборців в серйозних змінах самої структури і технології зміни влади. В таких умовах відмінності в підходах до 1-2 нових питань (і навіть сама готовність їх піднімати і обговорювати!) можуть мати величезний вплив на позиції виборців.
Неформальне об’єднання “Україна 3.0” ” та ФБ группа “Спільний проект” протягом декількох років вивчали дану проблематику і тепер пропонують кандидатам в Президенти України відповісти (і використовувати свої відповіді в дебатах) про свою готовність в якості одного з першочергових заходів у разі обрання запропонувати ( або, навпаки – всіляко перешкоджати, з викладенням причин 🙂 :

 1. Створення і впровадження (на першому, тестовому, етапі – до осінніх виборів в Раду як доповнення до екзитполів) системи перманетного он-лайн голосування (“персональный мандат”) зі входом виборця до свого “кабінету” через інтернет-банкінг-шлюз в одному з держбанків. Для довідки: вартість розробки софта (фірмою, що займається професійно банківськими системами) і оренди відповідної захищеної системи розподілених серверів на рік – менше 1 мільйона гривень при вартості нинішніх президентських 2400млн і парламентських – 2000млн гривень. Кожен виборець у будь-який момент зможе відкликати свій голос, відданий за політика, який розчарував його; реальний рейтинг довіри будь-якого обранця буде доступний 24/7 он-лайн всім бажаючим. Уже сьогодні більшість виборців отримує зарплати і пенсії у державних Приват- і Ощадбанку на карти цих банків і більше 12 млн користуються там Інет-банкінгом. Це не 2500, яких відбирають соціологи…
 2. Застосування “Закону Магнітського” ( прийнятого у США для боротьби з РФською держмафією) до українських власників закордонної нерухомості і офшорів для примусу їх до відділення бізнесу від політики, звільнення ЗМІ і (добровільної! 🙂 передачі частини награбованого в рахунок сплати держборгу України (та, можливо, для передачі в трастове управління надійній фірмі для зниження дефіциту пенсійного фонду України).
Чим можна перемогти олігархів та корупцію в Україні
Зброя української революції

Попередження 2010р. (після ганьби Харківських угод) про швидкий другий Майдан не подіяло на Януковича. Той же графік змушує чекати третій Майдан в 2024-2025 …

КС дістав! Чи дістанемо ЇХ?

За майже тридцять років вони (комсо-банд-комуно-КДБ-стуко… – ви ж зрозуміли?) побудували систему, яка не піддається реформуванням без насильства та крові. Це та ж РФська мафіозна держава, тільки “лайт-версія”, так вже вийшло – до путінського “ідеалу” не дотягли.

Дореформувалися по самісіньке “аж нікуди”.

Отже, і боротьба повинна бути “всемирна”: арешти активів по всіх усюдах на базі Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Закон про підзвітність у царині прав людини)
Нагадаємо:

Розділ 3). Цей законопроект уповноважує президента накладати в’їзні та майнові санкції проти будь-якої іноземної (фізичної чи юридичної) особи, яка:

 є державною посадовою особою чи старшим співробітником такої посадової особи, відповідальної за або причетної до скоєння чи яка іншим чином направляла акти значної корупції, включаючи експропріацію приватних або державних активів для особистої вигоди, корупцію, пов’язану з державними контрактами або видобутком природних ресурсів, хабарництвом, або полегшенням , або передачею доходів від корупції в іноземні юрисдикції; або
фактично надавала допомогу, або надавала фінансову, матеріальну або технологічну підтримку, або товари або послуги в підтримку такої діяльності.

Отже, ми маємо “лакмусовий папірець” для кандидатів у президенти у вигляді усьго 2-3 запитань:

 • чи буде він негайно ініціювати застосування США згаданого закону до громадян України, що займали державні посади та мають власність за її межами (наприклад:) дорожчу за 1млн.дол., легітимність якої вони не зможуть довести?
 • чи буде він негайно ініціювати розробку та впровадження системи електронного перманентного голосування з авторизацією через держбанки
  та її поширення на усі вибори і суддів у тому числі ?

Час для третього Майдану неухильно наближається, він як раз припадає на закінчення президентської каденції (як у нас, так і у Мордорі 🙂 , десь 2024-2025.

Так повинно бути!
Як ЇХ дістати?