51-й

51й штат - Kyivrus ;)
Україна зверху, Аляска та Гавайї – знизу, а на глобусі – зовсім не так 😉
 1. На сороміцькі рфські “референдуми” Україні час зробити свій, мережевий і перманетно-“багатоствольний”. Тобто всі громадяни України віком від 18 років отримують на свій ІПН у Приват24 або Ощад 24/7 бінарні “рахунки”: сільський, районний, мерський, президентський, обласний, Радський, суддівський, шерифський… (для відповідних виборів, постійні, у кожного рахунку – своя, жодним чином ні в що не конвертована “валюта”, припустимо, СілГол, РайГол і т.д.) і референдумні (тимчасові) під оказію, наприклад, “51й”.
 2. Бінарні вони тому, що на кожному може бути лише 1 або 0 валюти – голосу (Гол в назві:) громадянина. 1 – коли ще не проголосував, або вже відкликав свій голос, 0 – якщо переклав “на (безвідсотковий!:) депозит” відповідної партії, кандидата чи опції референдуму. Голоси потрапляють на депозити, що відкриваються Виборчкомом зареєстрованим партіям або кандидатам, тобто в публічну БД, яку всі можуть аналізувати вздовж і впоперек, отримуючи “розрізи” за часом та простором зі статистичними параметрами типу дисперсій, середніх, трендів тощо для аналізу та перевірок (наприклад, флешмобами), одним словом, на Табло. Тобто, на Табло можна завжди побачити поточну підтримку будь-кого та її історію.
 3. Між рахунками і Табло – сервер(а)-анонімізатор-транслятор. Він зберігає зашифровані-хешовані “квитанції”, завдяки яким забезпечує зняття голосу з депозиту вкладником на першу вимогу, але, звичайно, не щохвилини. Тобто таємниця голосування та неможливість ні приписок, ні крадіжок гарантуються не гірше, ніж із грошима. Капчі на вході в “кабінку голосування” (тобто при переході до бінарних рахунків від грошових) у кабінеті клієнта банку вирішать питання з голосуванням бабусь у деменції, до речі 😉 .
 4. Таємниця та надійність, випуск та безпека “валют” у банківських системах відшліфовані по саме нікуди. Поточні “залишки” на депозитах партій можна буде дивитися в реальному часі, заодно зі статистичними параметрами типу дисперсії, середніх відхилень по різних проміжках часу, трендів та ін. заодно з часом оновлення різних даних в системі. Тому можна буде знати необхідний розмір “перевірочного” флешмобу для будь-якої партії і час для його проведення – хоч задекларованого, хоч “у темну”. Тобто, припустимо, 20.10.24 5000 членів Харківської облорганізації партії А перекладають свої голоси Партії Б (або просто “собі”:), а 25.10.24 повертають на місце – і весь цей час стежать за реакцією системи на реал-тайм графіках.
 5. Більше того, ця система може “здаватися в оренду”, приносячи дохід замість мільярдів на вітер у вигляді мішків з бюлетенями – різним маркетинговим компаніям, наприклад. Просто випускається ще один “Х-койн” – і вперед.
  Наприклад, для Укураїни – зробити англійську другою державною, як у Сінгапурі. США та Англія багато допомагають нам у війні, хоча ще й дуже далекі від компенсації тієї шкоди, яку вони завдали, віддавши (хоч і “нашими” руками:( українську ядерну зброю та гори іншої до РФ. Сильним ходом тут, я думаю, був би вислів на такому переконливому референдумі бажання України стати нехай формально, членом британського подружжя націй чи…
 6. 51й – це про референдум про ухвалення нової Конституції України у вигляді адаптованого тексту Конституції США, щоб простіше було згодом стати 51м штатом (якщо залишиться таке бажання до часу реального її імплементації), Kyivrus, наприклад :). Як показав життєвий досвід, для дикого поля (на яке рфська армія перетворює зараз Україну) – це правильний вибір на відміну від напіврадянського нинішнього. Вона надто розійшлася з життям за 30 років. Почавши з чистого аркуша, Україна 3.0 у вигляді Kyivrus має шанс не потрапити в глухий кут “соціалізму” і цифрового концтабору, що все більше заковтує самі США та Європу, безмежної політкоректності та інших хвороб нинішнього Заходу. За допомогою незадоволених цим представників останнього, зрозуміло, їхнього досвіду та можливостей. Якщо Україна реально втілить у життя закони, які вже працюють майже 250 років, ставши кращим місцем для бізнесу, ніж інші 50 штатів, її саму ще вмовлятимуть кудись приєднатися!
 7. Гео аргумент із європейським розташуванням України відкинемо: 50м, здається, у 1959м стали Гаваї, за 3700км від Америки:)
  А зупинити війну такі референдуми допомогли б…


51й

51й
Вверху – Украина, внизу – Гавайи с Аляской, совсем не по глобусу 😉
 1. На срамные рфские “референдумы” Украине пора сделать свой, сетевой и перманетно-“многоствольный”. То есть все граждане Украины старше 18 лет получают на свой ИНН в Приват24 или Ощад 24/7 бинарные “счета”: сельский, районный, мэрский, президентский, областной, Радский, судейский, шерифский… (для соответствующих выборов, постоянные, у каждого счета – своя, никоим образом ни во что не конвертируемая “валюта”, допустим, СельГол, РайГол и т.д.) и референдумные (временные) под оказию, например, “51й”.
 2. Бинарные они потому, что на каждом может быть только 1 или 0 валюты, голоса (Гол в названии:) гражданина. 1 – еще не проголосовал, или уже отозвал свой голос, 0 – если перевел “на (беспроцентный!:) депозит” соответствующей партии, кандидата или опции референдума. Голоса попадают на депозиты, открываемый Избиркомом зареганым партиям или кандидатам, то есть в публичную БД, которую все могут анализировать вдоль и поперек, получая “разрезы” по времени и пространству со стат параметрами типа дисперсий, средних, трендов и пр. для анализа и проверок (например, флешмобами), одним словом, Табло. Т.е. на Табло можно всегда увидеть текущую поддержку кого бы то ни было и ее историю.
 3. Между счетами и Табло – сервер(а)-анонимизатор-транслятор. Он хранит зашифрованные-хешированные “квитанции”, благодаря которым обеспечивает снятие голоса с депозита вкладчиком по первому требованию, но, конечно, не ежеминутно. То есть тайна голосования и невозможность ни приписок, ни краж гарантируются не хуже, чем с деньгами. Капчи на входе в “кабинку голосования” (т.е. при переходе к бинарным счетам от денежных) в кабинете клиента банка решат вопрос с голосованием бабушек в деменции, кстати 😉 .
 4. Тайна и надежность, выпуск и сохранность “валют” в банковских системах отшлифованы по самое немогу. Текущие “остатки” на депозитах партий можно будет смотреть в реальном времени, заодно со стат.параметрами типа дисперсии, средних отклонений по разным промежуткам времени, трендам и пр. заодно с временамм обновления разных данных в системе. Поэтому можно будет знать требуемый размер “проверочного” флешмоба для любой партии и требуемое время для его проведения – хоть задекларированного, хоть “в темную”. То есть, допустим, 20.10.24 5000 членов Харьковской облорганизации партии А перекладывают свои голоса Партии Б (или просто “себе”:), а 25.10.24 возвращают на место – и все это время следят за реакцией системы на реал-тайм графиках.
 5. Более того, эта система может “сдаваться в аренду”, принося доход вместо миллиардов на ветер в виде мешков с бюллетенями – различным маркетинговым компаниям, например. Просто выпускается еще один Х-койн – и вперед… Продажные социологи “переквалифицируются в управдомы” :)) http://ukraine.exrus.eu/ua/198.php .
 6. Для начала нужно бы референдумом принять для Укураины английский вторым государственным, как в Сингапуре. США и Англия много помогают нам в войне, хотя еще и очень далеки от компенсации того вреда, который они нанесли, отдав наше ЯО и горы другого оружия РФ. Сильным ходом здесь, я думаю, было бы выражение на таком убедительном референдуме желания Украины стать пусть формально, членом британского сожружества наций или…
 7. 51й – это про референдум о принятии новой Конституции Украины в виде адаптированного текста Конституции США, с тем чтобы проще было впоследствии стать 51м штатом (если останется такое желание ко времени реального ее имплементации), Kyivrus, например :). Как показал жизненный опыт, для дикого поля ( в которое рфская армия превращает Украину) – это правильный выбор в отличие от полусоветской нынешней, слишком разошедшейся с жизнью за 30 лет. Начав с чистого листа, Украина 3.0 в виде Kyivrus имеет шанс не попасть в тупик “социализма” и цифрового концлагеря, все более заглатывающего сами США и Европу, безбрежной политкорректности и прочих хворей нынешнего Запада. С помощью недовольных этим представителей последнего, разумеется, их опыта и возможностей.
  Если Украина реально воплотит в жизнь работающие уже почти 250 лет законы, став лучшим местом для бизнеса, чем остальные 50 штатов, ее саму еще будут уговаривать!
 8. Гео аргумент с европейским расположением Украины отметем: 50м, кажется, в 1959м стали Гавайи, в 3700км от Америки:)
  А остановить войну такой референдум помог бы…